A-Bağımsız Denetim Hizmetleri
   
  1. 1. UMS (IAS)'larına ,US GAAP ya da ilgili ülke GAAP'e göre denetimler.
   
B-Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri
   
  1. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin tasdiki (Tam Tasdik)
  2. KDV iadesi tasdikleri
  3. Yeniden Değerleme ve Yeniden Değerlemeden Doğan Değer Artış Fonlarının Sermayeye Eklenmesi İşlemlerinin Tasdiki
  4. Yatırım İndirimi tasdiki
  5. Vakıflar ile bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulabilmeleri için aranan şartların yerine getirildiğinin ve Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınanlarda muafiyet şartlarının devam ettiği hususunun tasdiki
  6. Kurumlar Vergisi İstisnalarına İlişkin İşlemlerin Tasdiki
   
C- İsteğe Bağlı Özel Denetim Hizmetleri
   
  1. Sınırlı denetimler
  2. Özel denetimler
  3. İç Kontrol denetimleri
   
D- Danışmanlık Hizmetleri
   
  Sürekli veya arızi olarak;
   
  1. Vergi mevzuatı
  2. Mali hukuk
  3. Ticaret hukuku ve mevzuatı
  4. Sermaye Piyasası mevzuatı
  5. Sosyal sigortalar ve İş mevzuatı
  6. Teşvik mevzuatı
  7. Vergi uyuşmazlıkları
  8. Serbest bölgeler mevzuatı
  9. Yabancı sermaye mevzuatı
  10. Turizm mevzuatı
  11. Banka,sigortacılık,özel finans kurumları ve diğer mali kuruluşlar mevzuatı
  12. Kambiyo mevzuatı
  13. İthalat-İhracat ve Gümrük Mevzuatı konularında danışmanlık
   
E- Diğer Hizmetler
   
  1. Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporları
  2. RTÜK Reklam Gelirleri Tasdik Raporları
  3. SSK İlişiksizlik Belgesi Raporları
  4. Veraset ve İntikal Vergisi işlemleri
  5. 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunuyla ilgili işlemler
  6. Fizibilite Raporları
  7. Hakemlik
  8. Bilirkişilik
  9. Ortaklık İşlemleri
  10. Uyuşmazlık İşleri
  11. Muhasebe sistemi kurulması,organizasyonu ve revizesi
  12. Finansal analiz
  13. Konsolidasyon muhasebesi
  14. Enflasyon muhasebesi
  15. İç kontrol sistemi kurulması
  16. UMS ve ilgili ülke muhasebe standartlarına uygun mali tablolar hazırlanması
  17. Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşları
  18. Sermaye artırımları
  19. Birleşme,devir,tasfiye işlemleri
  20. Stok Değerlemeleri
  21. Kaynak Kullanımını Destekleme Primi İadeleri
  22. Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
  23. Hisse Senedi Değerleme Raporları