ÖZEL İNDİRİM  MİKTAR/ORAN
Ücretlerde Aylık özel indirim (01.01.2004 Tarihinden itibaren kaldırıldı) 0.-Tl
Adıyaman. Batman. Bingöl. Bitlis. Diyarbakır. Elazığ. Hakkari. Mardin. Muş. Siirt. Şırnak Tunceli ve Van illerinde özel indirim tutarı (01.01.2004 Tarihinden itibaren kaldırıldı)

0.-Tl
 YEMEK YARDIMI
Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı 01.01.2005'den itibaren)

7,50 YTL
 YAZAR KASA
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2005 Tarihinden itibaren)

480 YTL
 AMORTİSMAN
Amortisman Sınırı (01.01.2005 Tarihinden itibaren)

480 YTL
 ASGARİ ÜCRETLER
  16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
01.01.2005-31.12.2005 488,70.YTL 415,80.YTL
01.07.2004-31.12.2004 444.150.000.-TL 378.000.000.-TL
01.01.2004-30.06.2004 360.000.000.-TL 423.000.000.-TL
 SSK TABAN VE TAVAN
Taban (01.01.2005-31.12.2005 Tarihleri Arası) 488.70 YTL
Tavan (01.01.2005-31.12.2005 Tarihleri Arası)

3.176,70 YTL
 İŞSİZLİK SİGORTASI
İşçi Payı (01.01.2004 den itibaren) % 1
İşveren Payı (01.01.2004 den itibaren) % 2
Devlet Katkı Payı

% 1
 ÇOCUK ve AİLE YARDIMI
01.07.2004'ten İtibaren

9.652.500 TL
 KİRA STOPAJI
Kiralarda stopaj (01.01.2004 dan itibaren) % 22
   
 HARCIRAHLAR
01.01.2004 tarihinden itibaren harcırahların gelir vergisinden istisna tavanı

23 YTL
 KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2005 - 30.06.2005 tarihinden itibaren

1.648,90 YTL
 GEÇİCİ VERGİ ORANI
Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2003/2. dönemden itibaren) % 20
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2004)

% 33
 KAPICILAR (01.07.2004)
Brüt ücreti 444.150.000.-Tl
İşçi SSK Primi 62.181.000.-Tl
İşsizlik Sigortası Primi 4.441.500.-Tl
Damga Vergisi 2.664.000.-Tl
Net Ücret

374.863.500-Tl
 2005 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
6.600 Yeni Türk Lirasına kadar %20
15.000 Yeni Türk Lirasının 6.600 lirası için 1.320 lira, fazlası %25
30.000 Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 3.420 lira, fazlası %30
78.000 Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 7.920 lira, fazlası %35
78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 24.720 lira, fazlası

%40
 YENİDEN DEĞERLEME
2004 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:341) %11,2
2003 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:325) %28,5
2002 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:310) %59
2001 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:301) %53,2
2000 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:288) %56
1999 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:279) %52,1
1998 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:267) %77,8
1997 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:259) %80,4
1996 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:252) %72,8
1995 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:245) %99,5
1994 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:233)

%28,5
 ŞİRKET KURULUŞ VE SERMAYE ARTIRIMLARINDA ÖDENECEK DAMGA VERGİLERİ
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri Binde 5
Not: Vergi miktarı 31.666.440.000.- Tl.yı aşamaz
Sermaye Artırımları Damga Vergisinden muaf tutulmuştur.(anonim, eshamlı komandit ve limited şirket)
2004 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
-Ücretlerde Binde 6
-Avanslarda Binde 7,5
-Resmi Daireler verilen makbuz ve ibra senetleri Binde 7,5
-Sözleşmeler,taahhütnameler ve Temliknameler(Belli parayı ihtiva edenler) Binde 7,5
-Kira Sözleşmeleri Binde 1,5
-Kefalet,teminat ve rehin senetleri(Belli parayı ihtiva edenler) Binde 7,5
-Akreditif ve kredi mektupları Binde 4,5
-Kambiyo senetleri Binde 7,5
-İhale Kararları Binde 4,5
-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 15,000.000 TL
-Kurumlar Vergisi Beyannamesi 20.000.000 TL
-Muhtasar Beyanname 10.000.000 TL
-Diğer Beyannameler 10.000.000 TL
-Bilançolar 12.300.000 TL
-Kar zarar cetvelleri 5.900.000TL
-İşletme Hesabı özeti 5.900.000TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı 01.01.2004'ten itibaren 1 Milyar 28 Milyon lirayı aşamaz)

2004 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset Yoluyla İntikallerde vergi oranı(yüzde) İvazsız intikallerde Vergi oranı(yüzde)
İlk 110.000.000.000 1 10
Sonra Gelen 240.000.000.000 3 15
Sonra Gelen 500.000.000.000 5 20
Sonra Gelen 1.000.000.000.000 7 25
Matrahın 1.850.000.000.000 lirayı aşan bölümü için 10 30
2003 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna tutarlar.Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 52 milyar 991 milyon lirası,füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 106 milyar 043 milyon lirası,.İvazsız (yani hibe , hediye ,çekiliş vs. yoluyla )intikallerde 1 milyar 224 milyon lirası ,veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2004'DEN İTİBAREN)
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA (Her bir belge nevi için) 107 milyon TL’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 50 milyar TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın....................... % 10’u
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK İRSALİYESİ, TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA (Her bir belge nevi için) Her tespitte 5 milyar TL, yıl içinde de 50 milyar TL’yi aşmamak üzere..................................................................................................... 107.000.000 TL
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE........................................ 21.400.000 TL
SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLA............ 107.000.000 TL
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA............................. 107.000.000 TL
TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA UYMAYANLARA................................................................................... 2.500.000.000 TL
İŞYERİ KAPATMA CEZASI VERİLEN İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERE BİR TAKVİM YILI İÇİNDEKİ

 - I. Uygulama İçin................................................................................ 190.000.000 TL
 - II. Uygulama İçin............................................................................... 380.000.000 TL
 - III. Ve Daha Sonraki Her Uygulama İçin.............................................. 770.000.000 TL
(Bilanço usulü esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için bu cezalar bir kat artırılarak uygulanır.)
TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI (Her bir işlem için)................................................................................................... 128.000.000 TL
BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE....................................... 380.000.000 TL
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE ...............................................................................................................................500.000.000TL
MB’NİN ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA ...............................................................................................380.000.000 TL
BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256, 257 VE MÜK. 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN

 - Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında..................................................................... 1.070.000.000 TL
 - Serbest Meslek Erbabı Hakkında..................................................................... 1.070.000.000 TL
 - İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında........................................................................ 500.000.000 TL
 - Defter Tutan Çiftçiler Hakkında........................................................................ 500.000.000 TL
 - Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında.................................................. 500.000.000 TL
 - Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında......................................... 250.000.000 TL

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL (VUK. Madde 352)
YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER(10.06.2003'ten itibaren)
Birinci Derece Usulsüzlükler
Sermaye Şirketleri 66 YTL
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 42 YTL
İkinci sınıf tüccarlar 21 YTL
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 10,80 YTL
Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,50 YTL
Gelir vergisinden muaf esnaf 2,70 YTL
İkinci Derece Usulsüzlükler
Sermaye Şirketleri 38 YTL
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 21 YTL
İkinci sınıf tüccarlar 10,80 YTL
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 5,50 YTL
Kazancı basit usulde tespit edilenler 2,70 YTL
Gelir vergisinden muaf esnaf 1,50 YTL
YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER(10.06.2003'ten itibaren)
HİZMET SÜRESİ YILLIK İZİN SÜRESİ
1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar 14 İş Günü
5 Yıldan 15 Yıla kadar Olanlar 20 İş Günü
15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar 26 İş Günü
18 Yaşından Küçük İşçiler

En Az 20 İş Günü
HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI
HİZMET SÜRESİ BİLDİRİM SÜRESİ İHBAR TAZMİNATI TUTARI
6 Aydan Az Sürmüş İşçi için 2 Hafta 2 Haftalık Ücret
6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi için 4 Hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi için 6 Hafta 6 Haftalık Ücret
3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi için 8 Hafta 8 Haftalık Ücret
Not:Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup,sözleşme ile artırılabilir.Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır.İşveren ,işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.
01.01.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN SSK'YA GÖRE UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARI
İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi  
-Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara 1.269.000.000
-Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara 846.000.000
-Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara 423.000.000
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi 423.000.000
Çalışma İzni Olmayan Sigortalının İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi 846.000.000
   
Aylık Sigorta Prim Bildirgesi, Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu ve Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosunun Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde,
(1.269.000.000 TL’yi aşmamak Üzere):

 
-Belgenin Asıl Nitelikte Olması Halinde, Belgede Kayıtlı Sigortalı Başına 84.600.000
-Belgenin Ek Nitelikte Olması Halinde, Belgede Kayıtlı Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın 52.875.000
-Belgelerin Hiç Verilmemesi Halinde, Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın 1.269.000.000
Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosunun İşyerine Asılmaması 846.000.000
Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosunun İşyerine Asılmaması 846.000.000
Muayene İçin Verilmesi Gereken Belgenin Verilmemesi 423.000.000
   
İbraz Edilen Kayıtların Yönetmelikle Belirlenen Usul ve Esaslara Uygun Olmaması Halinde, Her Bir Geçersizlik Hali İçin:  
Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara
(5.076.000.000 TL’yi aşmamak üzere)
211.500.000
Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara
(2.538.000.000 TL’yi aşmamak üzere
211.500.000
Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
(1.269.000.000 TL’yi aşmamak üzere)
211.500.000
İşyeri Kayıtlarının İbraz Edilmemesi veya İbraz Edilen Kayıtların Yönetmelikle Belirlenen Usul ve Esaslara Uygun Olmaması Halinde;
-Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara
-Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara
-Defter Tutmakla Yükümlü Olamayanlara5.076.000.000
2.538.000.000
1.269.000.000

İş Kanunu'nun 25. Maddesine Göre 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan;
-Özürlü işçi oranı %3
-Eski hükümlü oranı %3
-Terör mağduru çalıştırma oranı

%2
Çalıştırma Zorunluluğuna Uymayanlara İş Kanunu'nun 98. Maddesine Göre Uygulanacak Para Cezası;
-Çalıştırılmayan özürlü ve çalıştırılmayan her ay için (10.06.2003'den itibaren) 750.000.000 TL
-Çalıştırılmayan eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için (10.06.2003'den itibaren) 750.000.000 TL
-Çalıştırılmayan terör mağduru ve çalıştırılmayan her ay için (01.01.2003'den itibaren) 10xAsgari Ücret

Bu bilgiler turmob web sitesinden alınmıştır.